Có phải bạn muốn thêm hình ảnh hoặc logo vào bảng tính Excel nhằm làm cho nội dung hấp dẫn hơn về mặt hình ảnh? Mặc dù không có cài đặt tự động để thay đổi kích thước hình ảnh bên trong ô, nhưng bạn có thể tự thực hiện chỉ với vài cú nhấp chuột. wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách chèn ảnh vào Excel và điều chỉnh kích thước cho vừa với các ô.

Tiêu đề ảnh 12969546 1


Mở dự án trên Microsoft Excel. Bạn có thể tiến hành bằng cách đi đến File (Tập tin) > Open (Mở) ngay trên Excel, hoặc nhấp phải vào tập tin dự án rồi chọn Open with (Mở với) > Excel.

Tiêu đề ảnh 12969546 2

Chèn ảnh. Để thực hiện, hãy đi đến Insert (Chèn) > Pictures (Ảnh) > chọn ảnh > Insert.

Tiêu đề ảnh 12969546 3

Chỉnh lại kích thước. Sau khi hình ảnh được chọn, nhóm tùy chọn “Size” (Kích thước) sẽ xuất hiện bên dưới mục “Format” (Định dạng) và “Picture Tools” (Công cụ hình ảnh).

  Thay đổi thông số Height (Chiều cao) và Width (Chiều rộng), hoặc kéo và thả các góc trên ảnh để điều chỉnh kích thước.

Tiêu đề ảnh 12969546 4

Khóa ảnh vào ô. Theo mặc định, ảnh mà bạn đã thêm sẽ “nổi” lên trên và không thay đổi kích thước theo các ô. Để khắc phục vấn đề này, bạn cần khóa ảnh hoặc ô.

  Nhấp phải vào ảnh rồi chọn Format Picture (Định dạng ảnh). Sau đó, nhấp vào thẻ “Size & Properties” (Thuộc tính & kích thước) (biểu tượng hình vuông xanh lá và các mũi tên nhiều hướng bên trong) rồi chọn Move and size with cells (Di chuyển và điều chỉnh kích thước theo các ô).

   Bạn cũng có thể sử dụng mã VBA sau khi đã chèn một số ảnh. Tiến hành chèn ảnh, sau đó nhấn Alt + F11 để mở cửa sổ VBA. Nhấp vào Insert > Module và dán mã sau:

   Public Sub FitPic()
   On Error GoTo NOT_SHAPE
   Dim PicWtoHRatio As Single
   Dim CellWtoHRatio As Single
   With Selection
   PicWtoHRatio = .Width / .Height
   End With
   With Selection.TopLeftCell
   CellWtoHRatio = .Width / .RowHeight
   End With
   Select Case PicWtoHRatio / CellWtoHRatio
   Case Is > 1
   With Selection
   .Width = .TopLeftCell.Width
   .Height = .Width / PicWtoHRatio
   End With
   Case Else
   With Selection
   .Height = .TopLeftCell.RowHeight
   .Width = .Height * PicWtoHRatio
   End With
   End Select
   With Selection
   .Top = .TopLeftCell.Top
   .Left = .TopLeftCell.Left
   End With
   Exit Sub
   NOT_SHAPE:
   MsgBox "Select a picture before running this macro."
   End Sub
   

    Nhấn F5 để thực thi mã và lặp lại tiến trình này cho đến khi tất cả ảnh trong bảng tính đã vừa với các ô.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/Ch%C3%A8n-%E1%BA%A3nh-v%C3%A0o-Excel-sao-cho-t%E1%BB%B1-%C4%91%E1%BB%99ng-v%E1%BB%ABa-v%E1%BB%9Bi-c%C3%A1c-%C3%B4