Trang wikiHow này sẽ hướng dẫn cách chuyển đổi tệp Notepad(.txt) sang tài liệu Microsoft Excel (.xlsx) trong Windows 10.

Tiêu đề ảnh Convert Notepad to Excel Step 1


Mở Microsoft Excel. Cách nhanh chóng để mở Microsoft Excel là nhập excel vào thanh tìm kiếm của Windows và nhấn vào Microsoft Excel.

Tiêu đề ảnh Convert Notepad to Excel Step 2

Nhấn vào menu File (Tệp). Mục này ở góc trên bên trái của Excel.

Tiêu đề ảnh Convert Notepad to Excel Step 3

Nhấn Open (Mở).

Tiêu đề ảnh Convert Notepad to Excel Step 4

Chọn Text files (Tệp văn bản) từ menu thả xuống.

Tiêu đề ảnh Convert Notepad to Excel Step 5

Chọn tệp văn bản bạn muốn chuyển đổi và nhấn Open (Mở). Thao tác này sẽ mở Text Import Wizard (Trình hướng dẫn nhập văn bản).

Tiêu đề ảnh Convert Notepad to Excel Step 6

Chọn kiểu dữ liệu và nhấn Next (Tiếp theo). Trong phần ″Original data type″ (Kiểu dữ liệu gốc), chọn Delimited (Phân tách) (nếu tệp văn bản chứa dữ liệu được phân tách bằng dấu phẩy, tab hoặc một số phương thức khác) hoặc Fixed width(Chiều rộng cố định) (nếu dữ liệu được căn chỉnh trong các cột với dấu cách giữa mỗi trường).

Tiêu đề ảnh Convert Notepad to Excel Step 7

Chọn dấu phân tách hoặc độ rộng trường và nhấn Next (Tiếp theo).

    Nếu chọn Delimited (Phân tách) trên màn hình trước đó, hãy đánh dấu vào hộp bên cạnh biểu tượng (hoặc ″Space″ (Dấu cách) nếu nó cách nhau bởi một dấu cách) được sử dụng để phân tách các trường dữ liệu.

    Nếu chọn Fixed width (Chiều rộng cố định) trên màn hình trước đó, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để sắp xếp dữ liệu hợp lý.

Tiêu đề ảnh Convert Notepad to Excel Step 8

Chọn định dạng dữ liệu cột. Chọn tùy chọn trong ″Column data format″ (Định dạng dữ liệu cột) mô tả chính xác nhất dữ liệu trong các cột (ví dụ: Text (Văn bản),Date (Ngày)).

Tiêu đề ảnh Convert Notepad to Excel Step 9

Nhấn Finish (Hoàn thành). Cửa sổ ″Save As″ (Lưu dưới dạng) sẽ hiển thị.

Tiêu đề ảnh Convert Notepad to Excel Step 10

Chọn Excel Workbook (*.xlsx) (sổ làm việc Excel) từ menu ″Save As″ (Lưu dưới dạng). Mục này nằm ở dưới cùng của cửa sổ.

Tiêu đề ảnh Convert Notepad to Excel Step 11

Đặt tên cho tệp và nhấn Save (Lưu). Tệp văn bản Notepad hiện được lưu dưới dạng Excel workbook (sổ làm việc Excel).

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/Chuy%E1%BB%83n-%C4%91%E1%BB%95i-Notepad-sang-Excel