wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách lưu tài liệu dưới định dạng PDF trên Windows 10 và Mac OS.

Phương pháp 1 của 3:

Trên Windows 10

Tiêu đề ảnh Save a PDF File Step 1


Mở tài liệu. Mở tài liệu, tập tin hoặc trang web mà bạn muốn lưu thành định dạng PDF.

Tiêu đề ảnh Save a PDF File Step 2

Nhấp vào File (Tập tin). Tùy chọn này nằm trong thanh trình đơn ở phía trên bên trái màn hình.

Tiêu đề ảnh Save a PDF File Step 3

Nhấp vào Print… (In) nằm gần cuối trình đơn thả xuống.

Tiêu đề ảnh Save a PDF File Step 4

Nhấp đúp vào Microsoft Print To PDF.

Tiêu đề ảnh Save a PDF File Step 5

Đặt tên tập tin. Nhập tên tập tin vào trường “File Name:” ở gần cuối hộp thoại mở ra.

Tiêu đề ảnh Save a PDF File Step 6

Chọn vị trí lưu tập tin.

Tiêu đề ảnh Save a PDF File Step 7

Nhấp vào Save (Lưu) ở góc dưới bên phải hộp thoại. Tài liệu sẽ được lưu thành tập tin PDF vào vị trí mà bạn đã chỉ định.

Phương pháp 2 của 3:

Trên Mac OS X

Tiêu đề ảnh Save a PDF File Step 8

Mở tài liệu. Mở tài liệu, tập tin hoặc trang web mà bạn muốn lưu thành định dạng PDF.

Tiêu đề ảnh Save a PDF File Step 9

Nhấp vào File trong thanh trình đơn ở phía trên bên trái màn hình.

Tiêu đề ảnh Save a PDF File Step 10

Nhấp vào Print… nằm gần cuối trình đơn thả xuống.

Tiêu đề ảnh Save a PDF File Step 11

Nhấp vào PDF ở góc dưới bên trái hộp thoại. Một trình đơn sẽ bật lên.

    Nếu bạn không thấy tùy chọn này thì hãy tìm và nhấp vào Print using system dialog… (In bằng hộp thoại hệ thống).

    Một số ứng dụng, như Adobe Acrobat Reader DC, không hỗ trợ in thành PDF.

Tiêu đề ảnh Save a PDF File Step 12

Nhấp vào Save as PDF… (Lưu thành PDF). Tùy chọn nằm gần đầu trình đơn bật lên.

Tiêu đề ảnh Save a PDF File Step 13

Đặt tên cho tập tin. Nhập tên cho tập tin vào trường “Save As:” nằm đầu hộp thoại.

Tiêu đề ảnh Save a PDF File Step 14

Chọn vị trí lưu. Sử dụng trình đơn thả xuống bên dưới trường “Save As:” hoặc chọn vị trí từ trong phần “Favorites” (Ưa thích) bên trái hộp thoại.

Tiêu đề ảnh Save a PDF File Step 15

Nhấp vào Save ở góc dưới bên phải hộp thoại. Tài liệu sẽ được lưu thành tập tin PDF vào vị trí mà bạn đã chỉ định.

Phương pháp 3 của 3:

Sử dụng ứng dụng Microsoft Office

Tiêu đề ảnh Save a PDF File Step 16

Mở tài liệu Microsoft Word, Excel hoặc PowerPoint.

Tiêu đề ảnh Save a PDF File Step 17

Nhấp vào File trong thanh trình đơn ở phía trên bên trái màn hình.

Tiêu đề ảnh Save a PDF File Step 18

Nhấp vào Save As… nằm gần cuối trình đơn thả xuống.

    Trên một số phiên bản Office, bạn nhấp vào Export… (Xuất) nếu thấy tùy chọn này trong trình đơn File.

Tiêu đề ảnh Save a PDF File Step 19

Nhấp vào trình đơn thả xuống File Format: (Định dạng tập tin).

Tiêu đề ảnh Save a PDF File Step 20

Nhấp vào PDF. Trên các phiên bản mới của Office, tùy chọn sẽ nằm trong phần “Export Formats” (Định dạng xuất) của trình đơn.

Tiêu đề ảnh Save a PDF File Step 21

Nhập tên tài liệu vào trường “Export As:” (Xuất thành).

Tiêu đề ảnh Save a PDF File Step 22

Chọn vị trí lưu tài liệu.

Tiêu đề ảnh Save a PDF File Step 23

Nhấp vào Save ở góc dưới bên phải hộp thoại. Tài liệu sẽ được lưu dưới dạng tập tin PDF vào vị trí mà bạn đã chỉ định.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/L%C6%B0u-t%E1%BA%ADp-tin-PDF