Định dạng CSV (“giá trị được phân tách bằng dấu phẩy”) cho phép người dùng lưu dữ liệu dưới dạng bảng. Định dạng này rất hữu dụng trong trường hợp bạn cần quản lý cơ sở dữ liệu lớn. Tập tin CSV có thể được tạo bằng Microsoft Excel, OpenOffice Calc, Google Sheets (hay Google Trang tính) và Notepad.

Phương pháp 1 của 2:

Trên Microsoft Excel, OpenOffice Calc và Google Sheets

Tiêu đề ảnh Create a CSV File Step 1


Mở bảng tính mới trong Microsoft Excel, OpenOffice Calc hoặc Google Sheets.

    Nếu bạn muốn chuyển đổi bảng tính có sẵn sang định dạng CSV, hãy tiếp tục bước #4.

Tiêu đề ảnh Create a CSV File Step 2

Nhập từng tiêu đề hoặc tên trường vào các ô nằm trong hàng 1 ở đầu bảng tính. Chẳng hạn, đối với những mặt hàng mà bạn đang bán, hãy nhập “Tên mặt hàng” vào ô A1, “Giá mặt hàng” vào ô B1, “Mô tả mặt hàng” vào ô C1, vân vân.

Tiêu đề ảnh Create a CSV File Step 3

Nhập dữ liệu vào bảng tính bên dưới mỗi cột nếu cần thiết. Theo ví dụ vừa rồi trong bước #2, hãy nhập tên mặt hàng vào ô A2, giá bán vào ô B2 và mô tả về những mặt hàng đó trong ô C2.

Tiêu đề ảnh Create a CSV File Step 4

Nhấp vào “File” (Tập tin) và chọn “Save As” (Lưu dưới dạng) sau khi bạn đã nhập tất cả dữ liệu vào bảng tính. Trên Google Sheets, tùy chọn này sẽ là “File > Download as (Tải xuống dưới dạng)”

Tiêu đề ảnh Create a CSV File Step 5

Chọn “CSV” bên dưới trình đơn thả xuống “Save as type” (Lưu dưới dạng).

Tiêu đề ảnh Create a CSV File Step 6

Nhập tên cho tập tin CSV rồi chọn “Save” (Lưu). Vậy là bạn đã tạo tập tin CSV, từ bây giờ dấu phẩy sẽ tự động được thêm vào tập tin để phân cách mỗi trường.

Phương pháp 2 của 2:

Trên Notepad

Tiêu đề ảnh Create a CSV File Step 7

Khởi chạy Notepad và nhập tên trường được phân tách bằng dấu phẩy vào dòng đầu tiên. Chẳng hạn như khi nhập dữ liệu về các mặt hàng mà bạn đang bán, hãy nhập như sau vào dòng đầu tiên: “ten,gia,mota”. Lưu ý: không có dấu cách giữa các mục.

Tiêu đề ảnh Create a CSV File Step 8

Nhập dữ liệu vào dòng thứ hai theo định dạng tương tự tên trường trong dòng đầu tiên. Theo ví dụ được mô tả trong bước #1, hãy nhập tên mặt hàng thực tế, theo sau là giá của mặt hàng cùng với mô tả. Chẳng hạn, nếu bạn bán bóng chày thì nội dung cần nhập là “bongchay,100000,thethao”.

Tiêu đề ảnh Create a CSV File Step 9

Tiếp tục nhập dữ liệu của các mặt hàng vào từng dòng tiếp theo. Nếu bạn để trống bất kỳ trường nào, đừng quên bao gồm dấu phẩy để các trường còn lại không bị mất dữ liệu.

Tiêu đề ảnh Create a CSV File Step 10

Nhấp vào “File” và chọn “Save.

Tiêu đề ảnh Create a CSV File Step 11

Nhập tên cho tập tin và chọn “.csv” từ trong trình đơn định dạng thả xuống.

Tiêu đề ảnh Create a CSV File Step 12

Nhấp vào “Save”. Vậy là bạn đã tạo xong tập tin CSV trên Notepad.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/T%E1%BA%A1o-t%E1%BA%ADp-tin-CSV