Bài viết này hướng dẫn bạn cách tìm SID (Security Identifier – Mã định danh bảo mật) của người dùng khác trên máy tính Windows.

Tiêu đề ảnh Find a Users SID on Windows Step 1


Nhấn Win+X. Đây là bước mở trình đơn “power user” của Windows ở góc dưới bên trái màn hình.

Tiêu đề ảnh Find a Users SID on Windows Step 2

Nhấp vào Command Prompt (Admin). Một câu hỏi xác nhận sẽ được hiển thị.

Tiêu đề ảnh Find a Users SID on Windows Step 3

Nhấp vào Yes. Giờ thì bạn sẽ nhìn thấy cửa sổ hiển thị Command Prompt.

Tiêu đề ảnh Find a Users SID on Windows Step 4

WMIC useraccount get name,sid. Đây là câu lệnh hiển thị các mã định danh bảo mật của tất cả tài khoản người dùng trên hệ thống.

    Nếu biết tên người dùng (username) của người đó, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau: wmic useraccount where name="USER" get sid (nhưng thay thế USER bằng username).

Tiêu đề ảnh Find a Users SID on Windows Step 5

Nhấn Enter. Mã định danh bảo mật là dòng số dài xuất hiện phía sau từng tên người dùng.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/T%C3%ACm-SID-c%E1%BB%A7a-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-d%C3%B9ng-tr%C3%AAn-Windows