Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách tính Net Present Value (Giá trị hiện tại thuần, viết tắt là NPV) của một khoản đầu tư bằng việc sử dụng Microsoft Excel. Bạn có thể thực hiện việc này bằng Excel trên máy tính Windows và Mac.

Tiêu đề ảnh Calculate NPV in Excel Step 1


Đảm bảo bạn có sẵn thông tin của khoản đầu tư. Để tính NPV, bạn cần biết lãi suất chiết khấu hằng năm (chẳng hạn như 1%), khoản đầu tư ban đầu, và lợi nhuận trong ít nhất một năm.

  Sẽ tốt hơn nếu bạn có lợi nhuận đầu tư từ 3 năm trở lên, nhưng thông tin này không bắt buộc.

Tiêu đề ảnh Calculate NPV in Excel Step 2

Mở Microsoft Excel. Đây là chương trình có biểu tượng ô màu xanh lá với chữ “X” màu trắng.

Tiêu đề ảnh Calculate NPV in Excel Step 3

Nhấp vào Blank workbook (Trang tính mới). Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở phía trên góc trái cửa sổ Excel.

Tiêu đề ảnh Calculate NPV in Excel Step 4

Nhập lãi suất chiết khấu của khoản đầu tư. Hãy chọn một ô (chẳng hạn như A2), rồi nhập số thập phân tương đương với lãi suất chiết khấu hằng năm của khoản đầu tư.

  Ví dụ, nếu lãi suất chiết khấu là 1%, bạn sẽ nhập 0.01 tại đây.

Tiêu đề ảnh Calculate NPV in Excel Step 5

Nhập khoản đầu tư ban đầu. Bạn nhấp vào một ô trống (chẳng hạn như A3) và nhập khoản tiền ban đầu đã được dùng để đầu tư.

Tiêu đề ảnh Calculate NPV in Excel Step 6

Nhập lợi nhuận của từng năm. Hãy nhấp tiếp vào một ô trống khác (chẳng hạn như A4), rồi nhập lợi nhuận của năm đầu tiên và nhập thêm lợi nhuận mà bạn có được trong các năm tiếp theo.

Tiêu đề ảnh Calculate NPV in Excel Step 7

Chọn một ô. Hãy nhấp vào ô mà bạn muốn dùng để tính NPV.

Tiêu đề ảnh Calculate NPV in Excel Step 8

Nhập công thức tính NPV. Bạn sẽ nhập =NPV() tại đây. Thông tin của khoản đầu tư được nhập trong dấu ngoặc đơn.

Tiêu đề ảnh Calculate NPV in Excel Step 9

Thêm giá trị cho công thức NPV. Bên trong ngoặc đơn, bạn cần nhập số của ô chứa lãi suất chiết khấu, khoản đầu tư, và tối thiểu một khoản lợi nhuận.

  Ví dụ, nếu ô A2 là lãi suất chiết khấu, ô A3 là khoản đầu tư và ô A4 là lợi nhuận, công thức của bạn sẽ là =NPV(A2,A3,A4).

Tiêu đề ảnh Calculate NPV in Excel Step 10

Ấn Enter. Đây là thao tác yêu cầu Excel tính NPV và hiển thị kết quả trong ô đã chọn.

  Nếu NPV hiển thị số màu đỏ, khoản đầu tư có giá trị âm.

  Bạn có thể dùng NPV để dự đoán khoản đầu tư trong tương lai, nếu bạn tự tin với lợi nhuận hiện tại.

  Nếu không có lợi nhuận trong ít nhất một năm, bạn không thể tính NPV.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/T%C3%ADnh-NPV-trong-Excel