Nói chung, việc tính lương cho người lao động theo tỷ lệ khá dễ; thông thường, bạn chỉ cần xác định tỷ lệ của kỳ trả lương thông thường mà người lao động đã làm việc và trả số tiền thích hợp. Cả phương pháp trả theo ngày và trả theo % trên kỳ tính lương đều tuân theo luật liên bang của Mỹ. Kết quả sẽ là như nhau nếu người lao động nhận được tiền lương hàng tuần, và thường rất gần nhau nếu người lao động nhận lương theo tháng.

Phương pháp 1 của 2:

Phương pháp trả lương theo ngày

Tiêu đề ảnh Prorate Salary Step 1


Xác định mức lương hàng năm trước thuế. Bắt đầu với mức lương chính thức hàng năm của người lao động. Không tính đến tiền thuế ở bước này; chúng sẽ được khấu trừ vào cuối phần này.

Tiêu đề ảnh Prorate Salary Step 2

Chia mức lương hàng năm theo số tuần làm việc trong năm. Đây chính là số tiền người lao động được nhận trong 1 tuần. Sử dụng mức lương hàng năm trước thuế và các khoản khấu trừ.

  Với người lao động làm việc cả năm, thời gian làm việc là 52 tuần.

  Ví dụ, một người lao động kiếm được 30,000 đô la một năm; thu nhập 1 tuần sẽ là 30,000 ÷ 52 =576,92 đô la.

Tiêu đề ảnh 703081 3

Chia lương hàng tuần cho số ngày làm việc trong tuần. Đây là tiền lương theo ngày, hay số tiền kiếm được hàng ngày của người lao động.

  Tiếp tục ví dụ trên, người lao động với mức lương hàng tuần là 576,92 đô la làm việc 5 ngày một tuần. Lương hàng ngày của người này là 576,92 ÷ 5 = 115,38 đô la.

Tiêu đề ảnh 703081 4

Nhân kết quả trên với số ngày làm việc. Tính số ngày làm việc của người lao động trong kỳ trả lương mà bạn đang tính tỷ lệ. Nhân chúng với sô tiền lương theo ngày mà bạn tính được ở trên.

  Ở ví dụ của chúng ta, nếu người lao động đã làm việc được 3 ngày trong trong thời gian tính tỷ lệ, tiền lương người đó nhận được là 115,38 x 3 = 346,14 đô.

Tiêu đề ảnh Prorate Salary Step 5

Khấu trừ thuế thông thường. Đừng quên rằng các khoản thanh toán tiền lương theo tỷ lệ được tính như bình thường là khoản tiền lương chịu thuế. Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần trừ tỷ lệ phần trăm thu nhập cho việc đóng thuế, giống như một chi phiếu trả lương thông thường. Nếu người lao động có một tài khoản nghỉ hưu hoặc một khoản khấu trừ đặc biệt khác, thì bạn cũng cần tính các khoản khấu trừ này.

  Nếu bạn làm việc ở Mỹ, hãy xem bài báo của chúng tôi về khấu trừ thuế liên bang để biết thêm thông tin. Thuế nhà nước bổ sung cũng có thể áp dụng.

Tiêu đề ảnh 703081 6

Bồi thường cho người lao động cũ trong thời gian nghỉ phép không được sử dụng. Nếu người lao động rời công ty vì lý do nghỉ mát hay nghỉ bệnh, người chủ vẫn phải trả lương cho người lao động trong thời gian này theo luật định. Sử dụng phương pháp tương tự để tính số tiền phải trả mỗi ngày.

  Nếu người lao động như ví dụ ở trên có 6 ngày nghỉ phép, cô ấy phải được trả thêm 115,38 đô la (tiền lương theo ngày) cho mỗi ngày, hay tổng số là 115,38 x 6 = 692,28 đô la.

  Khấu trừ thuế từ số tiền này.

Phương pháp 2 của 2:

Phương pháp tính theo tỷ lệ phần trăm kỳ thanh toán

Tiêu đề ảnh Prorate Salary Step 7

Viết ra số tiền lương hàng năm của người lao động trước thuế. Đây là bước đầu tiên trong việc tìm ra số tiền mà người lao động kiếm được trong suốt thời gian làm việc. Sử dụng mức lương chính thức, không phải là số tiền nhận được sau khi trừ thuế.

Tiêu đề ảnh Prorate Salary Step 8

Tìm ra số tiền kiếm được mỗi kỳ thanh toán lương. Đây là số tiền mà người lao động nhận được mỗi kỳ thanh toán. Nếu bạn không có sẵn những thông tin này, hãy tính toán dựa trên số tiền mà người lao động thường nhận được:

  Tiền lương hàng tháng → chia lương hàng năm cho 12

  Hai lần một tháng → chia cho 24.

  Mỗi 2 tuần → chia cho 26.

  Hàng tuần → chia cho 52.

  Ví dụ, một người lao động có thu nhập là 50,000 đô la và nhận lương hàng tháng là 50,000 ÷ 12 = 4.166,67 đô la.

Tiêu đề ảnh Prorate Salary Step 9

Tính tỷ số của số ngày đã làm việc trong suốt thời gian được trả lương. Hãy nhìn vào kỳ lương cụ thể mà bạn được chia và tính toán như sau:

  Ghi số ngày người lao động làm việc (với mức lương mà bạn đang tính).

  Chia số ngày làm việc trong kỳ trả lương đó. Tính toán một cách cẩn thận. Đừng giả sử rằng mỗi kỳ trả lương có số ngày làm việc giống nhau.

  Ví dụ, một người lao động chỉ làm việc trong 14 ngày trong tháng 9 trong khi bình thường anh ta làm việc trong 22 ngày. Tỷ số ngày làm việc của anh ta sẽ là 14/22.

Tiêu đề ảnh Prorate Salary Step 10

Nhân tỷ số này với số lương trả mỗi kỳ. Phép tính này sẽ cho bạn biết chính xác bạn sẽ phải trả bao nhiêu cho người lao động.

  Ví dụ, một người lao động được trả 4,166.67 đô mỗi tháng nhưng chỉ làm việc 14 ngày thay vì 22 ngày trong tháng 9, sẽ nhận được khoảng tiền lương được chia như sau 4.166,67 x 14/22 = 2.651,52 đô.

Tiêu đề ảnh Prorate Salary Step 11

Khấu trừ thuế. Tính toán bất cứ khoản thuế lợi tức, khấu trừ quỹ hưu trí, và những khấu trừ đặc thù khác mà bạn thường tính cho người lao động đó.

Tiêu đề ảnh Prorate Salary Step 12

Trả lương cho người lao động về thời gian nghỉ bệnh và nghỉ phép du lịch. Trong những trường hợp này, người chủ thường được yêu cầu trả tiền mặt cho bất cứ thời gian được nghỉ nào mà người lao động chưa sử dụng khoản thời gian này theo luật định. trả lương cho người lao động tiền lương thông thường cho khoảng thời gian này theo cùng phương pháp và tỷ lệ như trên.

  Ví dụ, nếu người lao động trong ví dụ trên có 7 ngày nghỉ cộng dồn được trả lương, anh ta sẽ được trả thêm 1 khoản là 4,166.67 x 7/22 = 1,325.76 đô la.

  Khoản đền bù này cũng được tính thuế như những khoản tiền lương thông thường.

  Với người lao động làm việc theo giờ, bạn không cần phải sử dụng phương pháp nói trên. Chỉ đơn giản nhân số tiền lương trên mỗi giờ với số giờ làm việc trong suốt thời gian tính lương. Trả lương theo giờ cho người lao động cũng tiến hành khấu trừ thuế như thông thường.

  Số lương trả cho thời gian làm thêm ngoài giờ cũng được tính như cách chi trả tiền lương theo tỷ lệ như trên.

  Đừng quên rằng nhiều bang có quy định riêng về thuế trên tiền lương/thu nhập ngoài luật của liên bang. Khi tiền lương theo tỷ lệ được tính thuế, bạn cũng sẽ cần giảm trừ những khoản này để xác định số tiền trả cho người lao động.

  Ở Mỹ, một người lao động làm công ăn lương chỉ có thể được tính theo tỷ lệ trong điều kiện cụ thể, phổ biến nhất là khi làm việc bắt đầu hoặc kết thúc ở giữa một kỳ lương. Bạn không thể giảm bớt tiền lương của họ vì giảm giờ làm.

  Người thuê lao động có thể sẽ phải hầu tòa với việc chọn phương pháp trả số tiền thấp hơn cho người lao động. Tốt nhất là sử dụng một phương pháp cho tất cả người lao động được trả lương theo tỷ lệ.

Bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/Tr%E1%BA%A3-L%C6%B0%C6%A1ng-theo-T%E1%BB%B7-L%E1%BB%87